MZDEZIGN logo

ALGEMENE

VOORWAARDEN MZDEZIGN

SCROLL VOOR MEER

Begripsbepaling

01.

In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • a. mzdezign: eenmanszaak, gevestigd en kantoorhoudende te 7491 HZ Delden, aan het adres Fazantstraat 19.
 • b. Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een overeenkomst van opdracht met mzdezign sluit inzake door mzdezign te verlenen diensten.
 • c. Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een koopovereenkomst (eventueel met de daarmee samenhangende dienstverlening of andere contracten) met mzdezign sluit inzake door mzdezign te leveren zaken (zulks eventueel in samenhang met de daarbij door mzdezign te verlenen diensten of andere contracten).
 • d. Werk: elk werk van letterkunde, wetenschap of kunst als bedoeld in de zin van de Auteurswet 1912.
 • e. Gebruik van een werk: openbaarmaking en/of verveelvoudiging van een werk zoals bedoeld in Auteurswet 1912.

Toepasselijkheid

02.
 • a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten door mzdezign in het kader van haar bedrijfsuitoefening gedaan c.q. gesloten.
 • b. Van deze algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk in onderling overleg worden afgeweken.
 • c. Afwijkingen door mzdezign ten gunste van opdrachtgever/koper, hebben nimmer een terzijde stellen van deze voorwaarden in andere gevallen tot gevolg.
 • d. Overeenkomsten en/of nadere afspraken, buiten de mondelinge of schriftelijke opdracht om, met mzdezign, dan wel met ondergeschikt personeel van mzdezign gemaakt, verbinden mzdezign slechts indien en voor zover deze schriftelijk door mzdezign zijn bevestigd.
 • e. Indien ook opdrachtgever/koper naar de toepasselijkheid van zijn/haar algemene voorwaarden verwijst, zijn -bij gebleken strijdigheid- desalniettemin slechts de bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij mzdezign uitdrukkelijk en schriftelijk met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever/koper instemt.

Aanbiedingen/offertes

03.
 • a. Alle offertes en prijsopgaven door mzdezign gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen en kunnen in ieder geval binnen 7 werkdagen na uitbrenging door mzdezign worden herroepen.
 • b. Door mzdezign uitgebrachte offertes dienen, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk een andere termijn is overeengekomen, binnen een termijn van 14 dagen na uitbrenging te worden aanvaard, bij gebreke waarvan zij komen te vervallen.
 • c. Elke aanbieding is, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op levering/uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
 • d. Gegevens vermeld in catalogi, afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, scenario’s, draaiboeken e.d. zijn niet bindend en kunnen aan wijziging onderhevig zijn, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door beide partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst of een door mzdezign ondertekende schriftelijke opdrachtbevestiging. Behoudens het vorenstaande kan opdrachtgever/koper aan catalogi, afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, scenario’s, draaiboeken en verder voorgedrukte informatie c.q. vergissingen daarin, geen aanspraken ontlenen.
 • e. Door mzdezign verstrekte offertes/gedane aanbiedingen zijn strikt vertrouwelijk en opdrachtgever/koper is niet gerechtigd derden hiervan in kennis te stellen.

Totstandkoming van de overeenkomst

04.
 • a. Een opdracht is, met uitzondering van het bepaalde in artikel 3 lid b, eerst bindend nadat deze door mzdezign schriftelijk is aanvaard.

Uitvoering overeenkomst

05.
 • a. Indien een mzdezign verstrekte opdracht niet expliciet vermeldt op welke wijze de opdracht dient te worden uitgevoerd, is mzdezign gerechtigd de verstrekte opdracht naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Indien en voor zover mzdezign van dat recht gebruik zal maken zal zij van tevoren opdrachtgever daarover informeren.

Auteurswet 1912

06.
 • a. Door geen der bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden worden de bepalingen van de Auteurswet 1912 beperkt, dan wel wordt van de bepalingen van de Auteurswet 1912 anderszins afgeweken.
 • b. Indien door mzdezign toestemming wordt verleend tot het gebruik door koper/ opdrachtgever van een door haar c.q. door een derde in haar opdracht vervaardigd werk in de zin van de Auteurswet 1912, omvat deze toestemming enkel het recht tot het gebruik van het desbetreffende werk op de wijze en voor het doel als tussen partijen is overeengekomen.
 • c. Indien koper/opdrachtgever voornemens is om in een geval als in het voorgaande lid omschreven het werk in gewijzigde vorm te gebruiken, is koper/opdrachtgever gehouden mzdezign vóór het daadwerkelijk gebruik schriftelijk toestemming te vragen voor het gewenste gebruik.
 • d. Indien in een geval als bedoeld in lid b en c van dit artikel omschreven geen specifieke wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of oplage is overeengekomen, wordt de toestemming geacht te zijn verstrekt voor het gebruik, dat uit de aard en strekking van de overeenkomst voortvloeit.
 • e. Elk gebruik van enig door mzdezign c.q. door een derde in opdracht van mzdezign vervaardigd werk in de zin van de Auteurswet 1912 dat niet expliciet tussen partijen is overeengekomen, wordt geacht een inbreuk te vormen op het mzdezign en/of voornoemde derde toekomende auteursrecht op het desbetreffende werk. De koper/opdrachtgever is in een dergelijk geval gehouden om aan mzdezign een bedrag te voldoen gelijk aan 300% van de normaliter aan mzdezign toekomende vergoeding voor dergelijk gebruik, zulks onverminderd het recht van mzdezign om volledige schadevergoeding van koper/ opdrachtgever in verband met het onrechtmatig gebruik van het werk te vorderen.
 • f. Koper/opdrachtgever, die de in artikel 6b bedoelde toestemming heeft verkregen, dan wel een derde van wie koper/opdrachtgever zich bedient, is gehouden bij het desbetreffende gebruik van het fotografisch/video grafisch werk duidelijk leesbaar te vermelden dat het werk door c.q. vanwege mzdezign vervaardigd is.
 • g. In geval van publicatie van enig door c.q. vanwege mzdezign vervaardigd werk, is koper/ opdrachtgever gehouden mzdezign onverwijld en om niet een bewijsexemplaar van de desbetreffende publicatie te doen toekomen.
 • h. Koper/opdrachtgever, dan wel een derde, die een door c.q. vanwege mzdezign vervaardigd werk op enigerlei wijze openbaar maakt, is volledig verantwoordelijk voor de verkrijging van toestemming van geportretteerden en andere eventuele rechthebbenden met betrekking tot het werk.

Prijzen

07.
 • a. Prijsopgaven worden door mzdezign steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen en zijn, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, exclusief BTW.
 • b. Indien zich voor de levering, doch na het sluiten van de overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen, dan is mzdezign gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Indien de prijsverhoging méér dan 7% bedraagt heeft koper/opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Eén en ander geldt ook, indien de prijsverhoging ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzien, dan wel voorzienbaar waren. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, is mzdezign gerechtigd koper/opdrachtgever haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

Betaling

08.
 • a. Betaling van de factu(u)r(en) van mzdezign dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen 14 dagen na factuurdatum is opdrachtgever/ koper van rechtswege in verzuim en is mzdezign gerechtigd de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW aan opdrachtgever/koper in rekening te brengen.
 • b. mzdezign is voorts gerechtigd om vanaf het moment van in verzuim verkeren aan opdrachtgever/koper alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen, welke verband houden met het innen van haar factu(u)r(en). De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% over de eerste € 2.500,00 van de hoofdsom, op 10% over de volgende € 2.500,00, op 5% over de volgende € 5.000,00, op 1% over de volgende € 190.000,00 en op 0,5% over het meerdere met een minimum van € 40,00 en een maximum van € 6.775,00 , zulks onverminderd het recht van mzdezign om hogere kosten in rekening te brengen, indien deze door haar aantoonbaar gemaakt kunnen worden. In geval van een faillissementsaanvrage door mzdezign is opdrachtgever/koper naast de hoofdsom, de rente en de (buiten-)gerechtelijke kosten, tevens de kosten van de faillissementsaanvrage aan mzdezign verschuldigd.
 • c. Het is opdrachtgever/koper niet toegestaan om een vordering van mzdezign, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met een vordering van opdrachtgever/koper.
 • d. Geen enkele klacht, schade- of garantieclaim, welke opdrachtgever/koper tegen mzdezign meent te kunnen inroepen, geeft opdrachtgever/koper het recht om de nakoming van zijn/haar verplichtingen op te schorten, achterwege te laten of zelfs als vervallen te beschouwen.
 • e. De vordering van mzdezign op opdrachtgever/koper is, inclusief eventueel verschuldigd geworden rente en kosten, terstond en geheel opeisbaar, ingeval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de gesloten overeenkomst aan de zijde van opdrachtgever/ koper. Opdrachtgever/koper is dan in verzuim na voorafgaande ingebrekestelling. De vordering van mzdezign op opdrachtgever/koper is, inclusief eventueel verschuldigd geworden rente en kosten, terstond en geheel opeisbaar ingeval van executoriaal beslag op de aan opdrachtgever/koper toebehorende zaken, dan wel indien surséance van betaling of het faillissement van opdrachtgever/ koper wordt aangevraagd. Opdrachtgever/koper wordt in deze gevallen geacht van rechtswege in verzuim te zijn.
 • f. In geval van niet tijdige betaling, dan wel andere omstandigheden als in lid f van dit artikel omschreven, is mzdezign gerechtigd de uitvoering van de met opdrachtgever/koper gesloten overeenkomst op te schorten, dan wel (te hare keuze) de met opdrachtgever/koper gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig jegens opdrachtgever/koper te worden.
 • g. Betalingen van opdrachtgever/koper strekken in eerste instantie in mindering van vervallen rente en (buitengerechtelijke incasso-)kosten en vervolgens in mindering van de (langst uitstaande) factuur.

Aanbetaling

09.
 • a. Het staat mzdezign te allen tijde vrij om van een opdrachtgever te verlangen dat deze bij verstrekking van de opdracht, dan wel op een ander tijdstip, een aanbetaling doet ten bedrage van maximaal 40% van de overeengekomen totaalprijs.
 • b. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de gevraagde aanbetaling als bedoeld in het voorgaande lid op het door mzdezign gewenste tijdstip te voldoen, is mzdezign gerechtigd de met opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden zonder op enigerlei wijze schadeplichtig jegens opdrachtgever te worden. Ontbinding als bedoeld in het onderhavige lid geschiedt middels een enkele schriftelijke kennisgeving zijdens mzdezign aan koper/opdrachtgever.
 • c. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de overeengekomen aanbetaling te voldoen en mzdezign dientengevolge tot ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in lid b van dit artikel overgaat, wordt opdrachtgever schadeplichtig jegens mzdezign. De schade wordt geacht in ieder geval 15% van de voor de betreffende opdracht overeengekomen prijs te bedragen, doch indien mzdezign kan aantonen dat de door haar ten gevolge van de ontbinding geleden schade hoger is, zal opdrachtgever gehouden zijn dit hogere schadebedrag aan mzdezign te vergoeden.

Levering

10.
 • a. Levering door mzdezign geschiedt vanaf het zaakadres van mzdezign. Vanaf het moment van verzending van de door mzdezign te leveren zaken zijn de zaken voor risico van koper/opdrachtgever. Onder risico is o.a. begrepen: schade zoals transport-, brand- en waterschade, diefstal, verduistering, alsmede de kosten van de eventueel overeengekomen verzekering van de te leveren zaken.
 • b. Een overeengekomen levertijd c.q. termijn binnen welke een verstrekte opdracht voltooid zal zijn is geen fatale termijn. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper/opdrachtgever mzdezign derhalve in gebreke te stellen. Deze termijn zal door mzdezign zoveel mogelijk worden aangehouden. Indien dit niet uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, geeft een overschrijding van de levertijd c.q. termijn binnen welke de mzdezign verstrekte opdracht voltooid zou zijn koper/opdrachtgever niet het recht om de ontvangst, dan wel de betaling van de door mzdezign te leveren zaken te weigeren. Ook kan door koper/opdrachtgever van mzdezign in een dergelijk geval geen schadevergoeding worden geëist.
 • c. (Op)leveringen in gedeelten moeten door koper/opdrachtgever worden aanvaard. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Ten aanzien van (op)leveringen in gedeelten worden de bepalingen die gelden voor de (op)levering van de gehele order/opdracht onverkort toegepast. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van de termijn voor betalingen en de termijn waarbinnen dient te worden gereclameerd.

Eigendom/eigendomsvoorbehoud

11.
 • a. Alle rechten van mzdezign op grond van de Auteurswet 1912 op door c.q. vanwege mzdezign vervaardigde werken in de zin van die wet blijven, behoudens een andersluidende schriftelijke overeenkomst, te allen tijde eigendom van mzdezign. De navolgende bepalingen doen aan het bepaalde in het onderhavige lid niet af.
 • b. Negatieven van door c.q. vanwege mzdezign vervaardigde fotografische werken, dan wel ander origineel opnamemateriaal, dan wel duplicaten hiervan, gaan --behoudens een andersluidende schriftelijke overeenkomst-- nimmer in eigendom over op opdrachtgever/ koper.
 • c. De door mzdezign geleverde zaken blijven het eigendom van mzdezign totdat de opdrachtgever/koper alle navolgende verplichtingen uit alle met mzdezign gesloten koopovereenkomsten en/of verstrekte opdrachten is nagekomen:
 • - de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
 • - de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door mzdezign verrichte of te verrichten diensten;
 • - eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de opdrachtgever/koper van deze overeenkomst(en).
 • d. De goederenrechtelijke gevolgen van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van het land van bestemming van de betreffende zaak, indien het eigendomsvoorbehoud op grond van het recht van het bestemmingsland niet zijn werking verliest totdat de volledige prijs is betaald, tenzij mzdezign anders bepaalt.
 • e. Door mzdezign afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de opdrachtgever/koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 • f. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de opdrachtgever/koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de opdrachtgever/koper bevinden, behoudt mzdezign zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die mzdezign uit welke hoofde dan ook tegen de opdrachtgever/koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door mzdezign geleverde zaken welke door de opdrachtgever/koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor mzdezign haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.
 • g. Indien de opdrachtgever/koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is mzdezign gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever/koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De opdrachtgever/koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
 • h. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever/koper verplicht mzdezign zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
 • i. De opdrachtgever/koper verplicht zich op eerste verzoek van mzdezign:
 • - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
 • - alle aanspraken van de opdrachtgever/koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan mzdezign op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
 • - de vorderingen die de opdrachtgever/koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door mzdezign geleverde zaken te verpanden aan mzdezign op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
 • - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van mzdezign;
 • - op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die mzdezign ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de opdrachtgever/koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Retentierecht

12.
 • a. Zodra blijkt dat opdrachtgever/koper niet c.q. niet geheel aan zijn/haar betalingsverplichtingen jegens hem kan of wil voldoen, is mzdezign gerechtigd zijn retentierecht uit te oefenen op alle zich onder haar bevindende zaken toebehorend aan opdrachtgever/koper.

Reclames

13.
 • a. Opdrachtgever/koper is verplicht (een) door mzdezign geleverde za(a)k(en) en/of verrichte werkzaamheden onverwijld na ontvangst te(doen) inspecteren.
 • b. De opdrachtgever/koper dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever/koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
 • - of de juiste zaken zijn geleverd;
 • - of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) beantwoorden aan de overeenkomst;
 • - of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 • c. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de opdrachtgever/koper deze binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan mzdezign te melden.
 • d. Niet-zichtbare gebreken dient de opdrachtgever/koper binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan mzdezign.
 • e. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever/koper binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan mzdezign.
 • f. Indien een klacht gegrond is, zal mzdezign de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever/koper zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever/koper gemotiveerd aangetoond te worden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal mzdezign slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18 (Aansprakelijkheid).
 • g. In geval van reclame over een verkochte zaak, een geleverd werk, dan wel over een geleverde/ herstelde zaak dient het werk c.q. de zaak waarover wordt gereclameerd voor inspectie door mzdezign beschikbaar te zijn.
 • h. Ook indien de opdrachtgever/koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren zaken bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan mzdezign worden geretourneerd.
 • i. Klachten over de hoogte van de factu(u)r(en) van mzdezign, worden slechts in behandeling genomen, indien deze binnen veertien werkdagen na levering/ontvangst schriftelijk aan mzdezign kenbaar zijn gemaakt.

Opzegging van de overeenkomst van opdracht

14.
 • a. Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk, danwel op dezelfde wijze als de wijze waarop de overeenkomst is gesloten opzeggen wegens gewichtige redenen als bedoeld in art. 7:408 lid 2.
 • b. In geval van tussentijdse opzegging wegens gewichtige redenen is de opdrachtgever een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411.

Ontbinding

15.
 • a. Indien de opdrachtgever/koper na ingebrekestelling nalatig blijft in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de met mzdezign gesloten overeenkomst wordt zij geacht in verzuim te zijn. In geval van aanvraag van het faillissement van de opdrachtgever/koper, (voorlopige) verlening van surseance van betaling of liquidatie, wordt de opdrachtgever/ koper geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Alsdan is mzdezign gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, e.e.a. ter keuze van mzdezign en e.e.a. onverminderd het recht van mzdezign om van opdrachtgever/koper ter zake door haar ten gevolge van de opschorting c.q. ontbinding geleden schade een vergoeding van opdrachtgever/koper te vorderen.
 • b. In geval van een opschorting, dan wel ontbinding door mzdezign van de door haar met de opdrachtgever/koper gesloten overeenkomst als omschreven in het voorgaande lid, is mzdezign op generlei wijze schadeplichtig jegens de opdrachtgever/koper.

Overmacht

16.
 • a. mzdezign heeft te allen tijde het recht om de met opdrachtgever/koper gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien mzdezign, dan wel haar toeleveranciers, dan wel andere (rechts-)personen waarvan zich bij de uitvoering van de met opdrachtgever/koper gesloten overeenkomst bedient, door overmacht verhinderd is/zijn om haar/hun verplichtingen na te komen.
 • b. Onder overmacht, als bedoeld in het voorgaande lid, wordt in ieder geval verstaan: staking, uitsluiting, brand, vorst, overstroming, gebrek aan transportmiddelen, overheidsvoorschriften, weigering van in- of uitvoervergunningen door de overheid, oproer, mobilisatie, oorlog, staat van beleg, blokkade, bedrijfsstoornis, excessieve ziekte van personeel, niet tijdige levering of ondeugdelijke levering van verpakkingsmaterialen, grondstoffen of hulpgrondstoffen, onverschillig of deze omstandigheden zich bij mzdezign, dan wel bij haar leveranciers, dan wel andere (rechts-)personen waarvan zij zich bij de uitvoering van de met opdrachtgever/ koper gesloten overeenkomst bedient, voordoen.

Garantie

17.
 • a. Ten aanzien van (een) door mzdezign geleverde za(a)k(en) verstrekt mzdezign slechts garantie indien en voor zover deze door de leveranciers van mzdezign aan mzdezign wordt verstrekt. mzdezign verwijst alhier naar eventueel verstrekte garantiecertificaten.
 • b. Zo er sprake is van garantie, dan geldt deze slechts in geval van eventuele fabricagefouten en/of defecten die zich voordoen bij normaal gebruik van de door mzdezign geleverde zaak overeenkomstig de gebruikelijke en normale bestemming en derhalve niet indien er sprake is van onoordeelkundige opslag, onjuiste behandeling of onjuist gebruik, dan wel het niet opvolgen van de verstrekte onderhoudsvoorschriften.
 • c. Geen garantie wordt verstrekt gedurende het tijdvak dat opdrachtgever/koper in gebreke is met de voldoening van de verplichtingen zijner-/harerzijds jegens mzdezign.
 • d. De door mzdezign verstrekte garantie strekt zich onder geen beding verder uit dan het kosteloos leveren van het ontbrekende deel van de zaak, dan wel het kosteloos herstellen of vervangen van de zaak waaraan zich het gebrek dat onder de verstrekte garantie valt voordoet, dit ter keuze van mzdezign. Ten gevolge van het naleveren van het ontbrekende onderdeel, dan wel het herstel of de vervanging van de geleverde zaak treedt mzdezign in alle rechten welke opdrachtgever/koper geldend zou kunnen maken jegens de fabrikant of importeur van de zaak.
 • e. Indien de door mzdezign geleverde zaak door een derde is gerepareerd of bewerkt c.q. behandeld, komt de door mzdezign verstrekte garantie te vervallen, e.e.a. behoudens het geval dat mzdezign heeft ingestemd met reparatie of bewerking c.q. behandeling door een derde.
 • f. Tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen is mzdezign slechts binnen Nederland gehouden tot nakoming van zijn in de voorgaande bepalingen omschreven garantieverplichtingen.

Aansprakelijkheid

18.
 • a. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 17 (Garantie) van deze voorwaarden.
 • b. mzdezign is slechts aansprakelijk voor directe schade welke is c.q. wordt veroorzaakt door een handelen/nalaten van haarzelf, haar personeel, haar medewerkers of derden die haar bij de uitvoering van de overeenkomst (al dan niet tegen betaling) terzijde staan c.q. behulpzaam zijn, dan wel voor directe schade welke is c.q. wordt veroorzaakt door mzdezign geleverde zaken, voor zover deze schade gedekt wordt door de door mzdezign in dit kader afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van mzdezign beperkt tot de factuurwaarde van de verkochte zaak of verstrekte opdracht . Het vorenstaande geldt niet indien er sprake is van opzet, dan wel grove schuld aan de zijde van mzdezign of één van de personen waarvan zij zich bij de uitvoering van de met opdrachtgever/koper gesloten overeenkomst bedient, dan wel voor zover enige beperking van de aan prakelijkheid van mzdezign rechtens niet is toegestaan.
 • c. Onder directe schade wordt verstaan, die schade die in een direct en onlosmakelijk verband staat met de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 • d. mzdezign is onder geen beding aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld schade die is gelegen in het verloren zijn gegaan van gegevens, dan wel winstderving.
 • e. mzdezign is voorts niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit ontoereikende medewerking door opdrachtgever/ koper, hem door of vanwege opdrachtgever/koper verstrekte zaken, dan wel voor ideële schade.
 • f. mzdezign verklaart een aansprakelijkheidsverzekering als in lid a van dit artikel te hebben afgesloten tegen een schadesom en onder condities die in de branche waarin mzdezign zich begeeft niet ongebruikelijk zijn.
 • g. Schadeclaims dienen door opdrachtgever/koper zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen drie maanden na het zich voordoen van de schadeveroorzakende gebeurtenis bij mzdezign te zijn ingediend, zulks op straffe van verval van het recht om ter zake van de schadeveroorzakende gebeurtenis schadevergoeding van mzdezign te vorderen.

Intellectuele eigendom

19.
 • a. mzdezign garandeert dat het gebruik, daaronder begrepen de doorverkoop van de door haar aan opdrachtgever/koper geleverde zaken, werken in de zin van de Auteurswet 1912 daaronder nadrukkelijk begrepen, geen inbreuk zal opleveren op octrooirechten, merkrechten, auteursrechten of andere rechten van derden.
 • b. mzdezign vrijwaart opdrachtgever/koper voor aanspraken die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in het voorgaande lid bedoelde rechten en zal opdrachtgever/koper alle schade vergoeden die het gevolg is van enige inbreuk als bedoeld in het voorgaande lid.
 • c. Indien opdrachtgever/koper mzdezign in het kader van een met mzdezign gesloten overeenkomst zaken heeft verstrekt, welke mzdezign benodigd ter uitvoering van de overeenkomst, vrijwaart opdrachtgever/koper mzdezign tegen alle aanspraken van derden wegens door deze derden gepretendeerde inbreuken op rechten van intellectuele eigendom.
 • d. Opdrachtgever/koper dient zich te onthouden van het maken van enige inbreuk op de intellectuele eigendom van mzdezign, dan wel van derden waarvan mzdezign zich bij de uitvoering van de met opdrachtgever/koper gesloten overeenkomst bedient, verband houdende met de door mzdezign c.q. voornoemde derde vervaardigde werken als bedoeld in de zin van de Auteurswet 1912.
 • e. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud en gebruik van haar website. Wanneer zij schade veroorzaakt aan derden door inbreuk te maken op hun auteursrechten en/of muziekrechten (waaronder synchronisatierechten, opnamerechten en kopierechten) dient zij mzdezign tegen aanspraken te vrijwaren.

Nietigheid

20.
 • a. Indien enige bepaling van de onderhavige algemene voorwaarden nietig mocht zijn, dan wel wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 • b. In een geval als in het voorgaande lid omschreven, wordt de nietige c.q. vernietigde bepaling geacht te zijn vervangen door een bepaling die de strekking en het doel van de bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Geschillen

21.
 • a. Alle geschillen welke betrekking hebben op de uitleg, dan wel de naleving van deze algemene voorwaarden, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Almelo.
 • b. Op alle overeenkomsten welke door mzdezign, onder vigeur van deze algemene voorwaarden worden aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Wijziging van deze voorwaarden

22.

mzdezign is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. mzdezign zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

MZDEZIGN

Wil je online groeien met jouw bedrijf, maar hangt jouw website al een tijdje stil? Ben jij al een lange tijd bezig met doelloos werken aan je website?⁠ Wil je een professionele website laten maken of kan jouw huidige website wel een opfrisbeurt gebruiken? Laat mij je helpen!⁠

GEGEVENS

MZDEZIGN MultiMedia Vormgeving
Fazantstraat 19, 7491 ZH Delden
+31 (0)74 – 3000 117
+31 (0)6 - 83 10 85 48

BEREIKBAARHEID

maandag t/m vrijdag
van 09:00 tot 18:00 uur
in het weekend op afspraak

COPYRIGHT © 2022 MZDEZIGN